Podstawą działalności Domu są:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
 • ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.,
 • ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.,
 • uchwała Nr XLIV/302/2005. Rady Powiatu w Węgorzewie w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej: ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi pod nazwą Powiatowy Dom Samopomocy,
 • Statut i Regulamin Organizacyjny.

Celem działalności Domu jest:

 • zapobieganie społecznej izolacji osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • podnoszenie umiejętności w zakresie samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym,
 • aktywizacja do podejmowania ról i zadań umożliwiających funkcjonowanie w życiu,
 • zapewnienie wsparcia w trudnych sytuacjach i decyzjach życiowych,
 • edukacja rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, współpraca z nimi.

W Domu prowadzimy postępowanie wspierająco-rehabilitacyjne, które obejmuje:

 • trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej,
 • trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
 • trening spędzania wolnego czasu ( w ramach tego treningu organizowane są wycieczki krajoznawczo-rekreacyjne, wyjścia na imprezy kulturalne, sportowe, itp. ),
 • proponowane są też różne gry jak : tenis stołowy, pingpong, gry planszowe.

Istniejemy od paĽdziernika 2005r. Jesteśmy ponadlokalną jednostką dziennego pobytu, przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie, które nie wymagają leczenia szpitalnego bądĽ opieki stacjonarnej. Działamy na terenie Powiatu Węgorzewskiego.

Celem naszym jest stworzenie osobom zakwalifikowanym, systemu oparcia społecznego poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych, ukierunkowanych na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Świadczymy usługi z zakresu rehabilitacji społecznej, poradnictwa socjalnego i psychoedukacji ukierunkowanej na samodzielne korzystanie z różnych ofert publicznych, w tym usług medycznych, zwłaszcza Poradni Zdrowia Psychicznego i farmakoterapii. Współpracujemy z rodzinami osób przebywających w placówce w celu poprawy funkcjonowania naszych podopiecznych w życiu codziennym.

Naszą pracę opieramy głównie na indywidualnych planach wspierająco-rehahilitacyjnych, angażujemy uczestników Domu w różnorodne zajęcia terapeutyczne. Prowadzimy terapie zajęciowe, organizujemy imprezy okolicznościowe i wycieczki krajoznawczo-rekreacyjne.

Zajęcia w Powiatowym Domu Samopomocy odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawą przyjęcia do PDS- u jest ważne orzeczenie o niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej i podpisanie woli przystąpienia.

RODO

Klauzule informacyjne przy pobieraniu danych osobowych.

Potrzebujesz pomocy, Czujesz się samotny, Chcesz z kimś porozmawiać, Znaleźć przyjaciół? Zostań naszym domownikiem! Przyjdź, zobacz nasz Dom!

Potrzebujesz pomocy, Czujesz się samotny, Chcesz z kimś porozmawiać, Znaleźć przyjaciół? Zostań naszym domownikiem! Przyjdź, zobacz nasz Dom!

Realizacja witryny – www.graphium.pl – usługi informatyczne